Algemene
voorwaarden

Wijze van declareren

 1. De uurtarieven worden jaarlijks (per 1 januari) geïndexeerd overeenkomstig het consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens van het CBS van december van het voorafgaande jaar. Uurtarieven worden op hele Euro’s afgerond. Naast de hiervoor bedoelde indexering worden de bij inname van een zaak overeengekomen uurtarieven van stagiaires en medewerkers jaarlijks aangepast conform de toepasselijke uurtariefschalen van de B.V.. De uurtariefschalen worden op verzoek toegestuurd. Wanneer het overeengekomen tarief tussentijds anders dan door bovenbedoelde aanpassingen wordt herzien, wordt de cliënt hierover tijdig geïnformeerd.
 2. Externe kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.
 3. Wanneer sprake is van werkzaamheden die met spoed of in het weekeinde moeten worden verricht, kan het afgesproken uurtarief worden verhoogd met 50% – 100%.
 4. Werkzaamheden worden slechts verricht op basis van een voorschot.
 5. De gewerkte uren en gemaakte kosten worden regelmatig gedeclareerd. Declaraties dienen te worden voldaan binnen veertien dagen na verzending zonder aftrek van enige korting of compensatie. Desgewenst kan per maand of per kwartaal worden gedeclareerd. Wanneer de declaratie ook na diverse aanmaningen niet wordt voldaan, is de B.V. genoodzaakt de daarmee gepaard gaande wettelijke rente en kosten in rekening te brengen van minimaal 1% per maand of het pro rata gedeelte van een maand.
 6. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen alle verplichtingen onmiddellijk opeisbaar zijn.
 7. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde interesten en kosten, in de tweede plaats van alle opeisbare facturen in volgorde van datum, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 8. Het voorschot wordt, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken, gedurende de werkzaamheden niet verrekend met tussentijdse nota’s. Verrekening vindt plaats met het saldo van de einddeclaratie na beëindiging van de werkzaamheden. Een eventueel restant van het voorschot wordt geretourneerd.
 9. Openstaande declaraties kunnen worden verrekend met eventuele gelden die de advocaat voor de cliënt in depot houdt, voor zover die gelden zonder belemmering aan de cliënt zouden kunnen worden uitbetaald, onverminderd de door de Orde van Advocaten gegeven voorschriften.
 10. Wanneer openstaande declaraties ook na diverse aanmaningen niet worden voldaan, draagt de B.V. deze over aan een incassobureau. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op een percentage van 15% en worden berekend over de openstaande hoofdsom, zulks met een minimum van € 150,00 tenzij enige wettelijke bepaling zich daartegen verzet.
 11. De B.V. is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de opdrachtgever aan al haar opeisbare verplichtingen heeft voldaan.
 12. De B.V. is gerechtigd alle vorderingen op de opdrachtgever te verrekenen met iedere schuld die de B.V. aan de opdrachtgever mocht hebben.
MEER WETEN? BEL: 020 - 627 5411