Algemene
voorwaarden

Algemeen

 

  1. De Roos & Pen B.V. (hierna “de B.V.”) is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap die zich ten doel stelt de advocatuur te beoefenen met als specialisatie het strafrecht.
  2. De advocaten van de B.V. zijn allen ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070 – 3353535.
  3. De B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 50376365.
  4. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten (aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten daaronder begrepen) die worden uitgevoerd door personen werkzaam bij/voor of verbonden aan de B.V., tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. Toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen in de zin van artikel 6:225 lid 3 BW.
  5. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
  6. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en de B.V. is onderworpen aan Nederlands recht. Uitsluitend de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen de B.V. en de opdrachtgever mocht ontstaan, kennis te nemen.
  7. De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden prevaleert boven enige vertaling daarvan.
MEER WETEN? BEL: 020 - 627 5411